Asesoramento a empresas

Precisas asesoramento? Solicita a túa cita cos nosos técnicos para recibir asesoramento en materia laboral, solicitude de subvencións, fiscal, concursal, societario, civil, protección de datos ou comercio electrónico. Enche o formulario e nos poremos en contacto contigo para concertar unha cita presencial no centro municipal de empresas Accede Papagaio.

Webinars

O mínimo que todo empresario debe saber sobre contabilidade

O mínimo que todo empresario debe saber sobre fiscalidade

A retribución dos meus empregados e empregadas

Claves que debe coñecer un autónomo ou peme en materia de contratación

Avanzando en contabilidade

Medidas laborais en vigor para facer fronte á siuación xerada pola COVID 19

Charla asesor senior: acertos e erros á hora de emprender e na empresa

Como cumplir coas obrigacións da LOPD

A nova regulación dos ERTE e a protección por desemprego: análises do RDL 30/2020

Como conseguir un equipo orientado ao negocio

Que tipo de sociedade me convén? Como regular as relacións entre as persoas socias

Como organizar as finanzas da miña empresa

Propiedade intelectual. Patentes e marcas

Medidas tributarias e económicas para facer fronte á situación xerada pola COVID-19

Como aumentar a visibilidade da túa empresa e as túas ventas grazas ás redes sociais

- O prazo de presentación de solicitudes finalizou -

BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS ÁS EMPRESAS NO PRESCO

Axudas a autónomos e micropemes en 3 minutos

Convócanse subvencións para o mantemento e impulso da actividade económica no termo municipal da Coruña no ano 2020 como consecuencia da crise do COVID-19.

Que finalidade ten a convocatoria?

Promover a consolidación do tecido comercial, profesional, hostaleiro e en xeral empresarial, así como apoiar o mantemento e a creación de emprego.

A quen se dirixen as subvencións?

Microempresas e persoas traballadoras autónomas que buscan manter a súa actividade económica, adaptar os seus locais ás medidas de prevención e protección fronte ao COVID-19, así como á súa transformación dixital.

CRÉDITO ORZAMENTARIO

0
Importe global das subvencións obxecto desta convocatoria específica

LIÑAS DE ACTUACIÓN

0
SUBVENCIÓN PARA GASTOS CORRENTES

LIÑA 1

Apoio e mantemento da actividade económica

A) Axudas dirixidas a autónomos e micropemes (cotas da Seguridade Social)
B) Axudas dirixidas a sufragar alugueiros de locais comerciais, de hostalaría ou sector servizos
C) Subvención a autónomos e micropemes para o pago de xuros
D) Programa de incentivos á contratación de persoal

0
SUBVENCIÓN PARA INVESTIMENTOS

LIÑA 2

Apoio á mellora, adaptación e transformación dixital das empresas

A) Axudas a gastos de adaptación, acondicionamiento de comercios, hostalería e outras empresas
B) Transformación dixital de empresas

BENEFICIARIOS

0
Límite máximo da subvención para cada persoa beneficiaria física o xurídica

LIÑA 1 máximo de 3.700,00€
LIÑA 2 máximo de 2.500,00€

AUTÓNOMOS

Persoas físicas traballadoras autónomas dadas de alta no RETA ou en cualquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social o mutualidade de colexio profesional.

MICROEMPRESAS

As sociedades de calquera clase que teñan a condición de microempresa, incluíndo ás sociedades civís, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separados sen personalidade xurídica, legalmente constituídas.

PREGUNTAS FRECUENTES

❑ Radicar no termo municipal da Coruña.

❑ Estar de alta no RETA ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional correspondente e ser titular dunha actividade económica ou profesional con anterioridade á declaración do estado de alarma.

❑ Ter xustificadas as subvencións anteriormente concedidas polo Concello da Coruña.

❑ Estar ao corrente no cumprimento das obligacións tributarias coa Axencia Tributaria, coa Seguridade Social e co Concello da Coruña, con anterioridade a ditarse a proposta de resolución da concesión.

❑ Exclusivamente para a totalidad dos conceptos da liña 1, ter recoñecida a prestación extraordinaria por cesamento de actividade regulada no artigo 17 do Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo.

❑ Os demais contemplados na Lei xeral de subvencións e demais normas de aplicación.

Estes requisitos deberán estar cumpridos na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manterse durante todo o prazo de execución da actividade subvencionada.

Son todos aqueles que levasen a cabo no período e respondan á natureza dos gastos sinalados nas bases da convocatoria. O prazo de execución máximo para a totalidade das axudas incluídas nesta convocatoria será do 31 de decembro de 2020, con excepcións en determinadas liñas.

LIÑA 1. SUBVENCIÓN PARA GASTOS CORRENTES

Apoio e mantemento da actividade económica.

A) Axudas dirixidas a autónomos e micropemes (cotas da Seguridade Social)

 • A cota correspondente, tomando como referencia a base mínima de cotización que corresponda, vixente en cada momento. Poderá ser subvencionable o 100% do gasto por este concepto ata un máximo de 6 cotas da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional, efectivamente abonadas, no período de xullo a decembro de 2020.
 • Pago de cotas de Seguridade Social para persoas contratadas Poderá ser subvencionable o 100% do gasto en concepto de cota empresarial correspondente entre os meses de xullo a decembro de 2020, polo persoal que estivese de alta a data do 14 de marzo de 2020 e non causase baixa na empresa. O máximo subvencionable será de 300€ por persoa e mes.

B) Axudas dirixidas a sufragar alugueres de locais comerciais, de hostalería ou sector servizos

 • Gastos en aluguer de locais comerciais, de hostalería ou do sector servizos afectos exclusivamente a unha actividade económica e atópense situados no termo municipal da Coruña entre marzo e decembro de 2020. Subvencionarase o 75% do importe da renta efectivamente abonado polos meses anteriormente indicados, cun máximo de 1.500,00€ por persoa beneficiaria.

C) Subvención a autónomos e micropemes no pago de xuros

 • Gastos por xuros de préstamos y operacións suscritas a partir do 18 de marzo con entidades financeiras ou equivalentes avaladas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) A contía da subvención será do 75% do abonado exclusivamente en concepto de xuros, cun límite de 600 euros por persoa.

D) Programa de incentivos á contratación de persoal

 • Contratacións novas de persoal efectuadas desde xuño de 2020, sexa como contratación indefinida ou temporal cunha duración mínima dun ano. Considérase subvencionable o 100% dos importes efectivamente abonados polos conceptos de soldos e salarios e cotizacións da Seguridade Social entre os meses de xuño a decembro de 2020, cun máximo de 1.500€ por cada persoa contratada. Este máximo pode incrementarse ata 2.000€ se se cumpren diferentes condicións detalladas nas bases.

LIÑA 2. SUBVENCIÓN PARA INVESTIMENTOS
Apoio á mellora, adaptación e transformación dixital das empresas

Requisitos xerais das inversiones:  

 • Os investimentos subvencionados deberán estar implementados e en uso pola entidade ao final do prazo de execución.
 • Deberán manterse durante un mínimo de 2 anos desde a finalización do prazo de execución. Non poderá existir vinculación coas persoas provedoras dos investimentos, salvo que se solicite e obteña a previa autorización e se realizase a acreditación do custo e prezo de mercado.

  A) Axudas a gastos de adaptación, acondicionamento de comercios, hostalaría e outras empresas.

 • Gastos de adaptación dos espazos físicos afectos á actividade económica, así como a instalación de equipos de prevención e contención fronte ao mesmo realizados entre o 1 de marzo e o 30 de novembro de 2020. Subvencionase o 75% da inversión realizada, cun límite de 600€ por persoa beneficiaria.

  B) Axudas á transformación dixital de autónomos e micropemes

Considéranse subvencionables os seguintes gastos de investimentos, ata un máximo do 75% do gasto realizado. O investimento debe terse realizado entre o 14 de marzo e o 30 de novembro de 2020:

 • Implantación de páxinas web con diferentes características técnicas (detalle nas bases da convocatoria). O importe máximo subvencionable é de 800€ para as páxinas web, sempre que conten co apoio de redes sociais na empresa, e de 2.000€ para as páxinas web que inclúan venda en liña ou e-commerces. Ambos importes son incompatibles entre si.
 • Introdución de ferramentas de marketing 4.0 Instrumentos de xeolocalización ou big data centrados na conectividade e na predicción de patróns de consumo e ferramentas de realidade aumentada. O importe máximo subvencionable é de 2.000€ para a compra de software ou licencias destas ferramentas.
 • Implantación de ferramentas de xestión Sistemas integrados para a planificación de recursos empresariais. O importe máximo subvencionable será de 2.000€ por persoa beneficiaria.
 • TPV integrados para a venda e facturación dos produtos e servizos. Importe máximo da subvención polo concepto será de 500€ por persoa beneficiaria.

Para cuestións relacionadas coa sede electrónica ou a plataforma de presentación electrónica, hai que dirixirse ao 010 e indicar concretamente a incidencia.

O trámite de “Emenda solicitudes  PRESCO”, é para completar a documentación, para achegar exclusivamente os documentos que non puidese achegar no trámite de solicitude.

Se o que se pretende é modificar as liñas solicitadas ou os conceptos incluídos en cada liña ou a contía, debe presentarse unha nova solicitude, xunto con toda a documentación requirida, e achegar un documento manifestando o  desestimento da presentada con anterioridade.

Se o que pretendo é solicitar novas liñas para completar unha solicitude xa presentada, NON PROCEDE o trámite de “Emenda solicitudes  PRESCO”, senón o que procede é presentar unha nova solicitude na que se inclúan todas as liñas para as que solicita axuda e achegar un documento de desistencia da solicitude formulada anteriormente. Se non é así, só se ten en conta a primeira solicitude que haxa tendo entrada a través da sede electrónica.

En consecuencia se quero solicitar novas liñas, tería que desistir das solicitudes anteriores para presentar unha solicitude en que refunda todas as liñas que se pretende solicitar.

Tal e como se recolle na base 9 da convocatoria, se a documentación que deba presentar a persoa solicitante non está completa, considérase como data de entrada a da última presentación de documentación relativa á solicitude correspondente.

De acordo coa Lei de Procedemento Administrativo, as persoas físicas con capacidade de obrar e as persoas xurídicas, sempre que iso estea previsto nos seus Estatutos, poderán actuar en representación doutras antes as Administracións Públicas.

A representación poderá acreditarse mediante calquera medio válido en Dereito que deixe constancia fidedigna da súa existencia.

Tal e como se indica nas bases, para a definición de  microempresa tense en conta a definición contida no Real Decreto 1515/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas e os criterios contables específicos para  microempresas.

Por tanto, se durante dous últimos exercicios consecutivos, á data de peche de cada un deles, a empresa cumpre polo menos dúas das seguintes circunstancias, considérase microempresa:

 • Que o total de partidas do activo non supere o millón de euros.
 • Que o importe neto da súa cifra anual de negocios non supere os dous millóns de euros.
 • Que o número medio de traballadores empregados durante o exercicio non sexa superior a 10.

No caso de que a actividade se desenvolva nun establecemento permanente, este debe estar radicado no termo municipal da Coruña.

Se para o exercicio da actividade non se conta con establecemento permanente, o domicilio fiscal debe estar dentro do municipio da Coruña.

A categoría de  microempresa non vai asociada á forma xurídica destas. Nas bases concrétase a definición conforme o  Real Decreto 1515/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas e os criterios contables específicos para  microempresas, que se entenderán cumpridos por empresas que durante 2 exercicios consecutivos reúnan, á data de peche de cada un deles, polo menos 2 das seguintes circunstancias:

 • Que o total das partidas de activo non supere o millón de euros.
 • Que o importe neto da súa cifra anual de negocios non supere os dous millóns de euros.
 • Que o número medio de traballadores empregados durante o exercicio non sexa superior a 10.

Nas bases recóllese que se a desenvólvese a través de establecemento permanente, este debe estar radicado no termo municipal da Coruña.

Todas as persoas e entidades incluídas no censo de empresarios, profesionais e retenedores deben declarar todas as actividades económicas que desenvolvan, así como, no seu caso, a relación dos establecementos ou locais nos que as leven a cabo, mediante a declaración censual. Por tanto, se a oficina figura na declaración censual si podería solicitar as axudas, cumprindo o resto de requisitos.

De acordo co establecido nas bases, entre outros requisitos, indícase que as persoas beneficiarias debían estar de alta no RETA ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou  mutualidad do colexio profesional correspondente e que ademais debían ser titulares dunha actividade económica ou profesional con anterioridade á declaración do estado de alarma. É dicir, antes do 14 de marzo de 2020.

Por tanto, as iniciativas empresariais en proxecto non poden ser beneficiarias destas axudas

Hai que ter en conta dúas cuestións:

– Por unha banda hai que indicar as axudas solicitadas e recibidas para o mesmo concepto.

– Por outra banda, hai que indicar as axudas recibidas este ano 2020 e nos dous anteriores (2018 e 2019) que estean suxeitas ao réxime de  mínimis. Se están suxeitas ou non ao réxime de  mínimis establécese nas bases reguladoras de cada unha das axudas.

As axudas desta convocatoria son compatibles con outras outorgadas polos mesmos conceptos por outras administracións, entidades ou institucións, públicas ou privadas, ata o límite do gasto efectuado, fóra da liña 1 D “incentivos á contratación de persoal”, que será incompatible con outras axudas, a excepción dos incentivos en forma de bonificación da Seguridade Social.

De acordo co establecido nas bases, en ningún caso considéranse gastos subvencionables os impostos indirectos canto sexan susceptibles de recuperación ou compensación, nin os impostos persoais sobre a renda. Para considerar o IVE como importe subvencionable, a persoa beneficiaria deberá presentar certificado de exención de IVE expedido pola AEAT.

As axudas deben solicitarse sempre a nome da empresa, ben sexa esta como empresario/a individual, ben como sociedade (sociedade civil, sociedade limitada, cooperativa, etc).

No caso das cooperativas de traballo asociado nas que nos seus estatutos optouse pola inclusión das persoas socias no RETA, poderían ser beneficiarias desta liña se a algunha delas recoñecéuselles a prestación extraordinaria por cesamento de actividade regulada no art. 17 da Real Decreto-lei 8/2020, e esta non foi revogada.

No caso de sociedades, para calcular a contía da axuda de para a liña 1 A, apartado a), teranse en conta unicamente as cotas da persoa socia que percibise a prestación extraordinaria por cesamento de actividade, dos meses de xullo a decembro.

No caso das cooperativas de traballo asociado nas que nos seus estatutos optouse pola inclusión das persoas socias no Réxime xeral da Seguridade Social, enténdese que non poderían ser beneficiarias das axudas recollidas na liña 1, xa que para iso sería preciso que se lles recoñeceu a prestación extraordinaria por cesamento de actividade regulada no art. 17 da Real Decreto-lei 8/2020, e esta non fose revogada. Por tanto, se non se cumpre ese requisito, a cooperativa non podería ser beneficiaria de ningunha das axudas da liña 1, pero si podería solicitar as correspondentes á liña 2.

Para as solicitudes de todas e cada unha das subliñas da liña 1 esíxese que ben o empresario/a individual, ben algunha das persoas socias, no caso de sociedades, tivese recoñecida a prestación extraordinaria por cesamento de actividade regulada no art. 17 da Real Decreto-lei 8/2020, e que esta non fose revogada.

Para todas e cada unha das axudas recollidas na liña 1 é necesario que, no caso de empresas individuais, a persoa traballadora autónoma, e no caso de sociedades, algunha das persoas socias, fosen beneficiarias da prestación extraordinaria por cesamento de actividade recollida na Real Decreto-lei 8/2020, e que esta non fose revogada.

As solicitudes de subvención deberán presentarse nos modelos de solicitude que figuran como anexos, xunto coa documentación correspondente e no prazo establecido.

Presentación obrigatoria por medios electrónicos, a través do formulario de solicitude dispoñible na sede electrónica do Concello da Coruña.

Xunto co formulario de solicitude, achégase debidamente cuberto, o Anexo S1 xunto co resto de documentación establecida na base 11.3 da convocatoria.

As solicitudes poderán presentarse desde as 00:00 do 7 de xullo ata as 23:59 horas do 15 de setembro de 2020.

Cada persoa solicitante só poderá solicitar as axudas desta convocatoria nunha única vez. A data de presentación da solicitude determinará a orde que se establecerá para a concesión da subvención ata o esgotamento do importe da convocatoria.

Bases da convocatoria, documentación normalizada e información adicional.

Páxina web oficial municipal https://www.coruna.gal

Departamento de Promoción Económica e Comercio (ACCEDE
PAPAGAIO, Praza Papagaio, s/n, CP 15002 A Coruña)

Teléfono de contacto 981 184 399

Sede electrónica do Concello da Coruña https://sede.coruna.gob.es/

Dirección de correo electrónico presco@coruna.es

As solicitudes deben de presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario dispoñible na sede electrónica do Concello da Coruña.

Debido a problemas técnicos, se non fose posible achegar todos os arquivos relativos á documentación que se solicita, procederase da seguinte maneira:

– Cada persoa só poderá solicitar as axudas unha ÚNICA vez, sen  prexuízo da corrección que corresponda sobre as liñas de axuda previamente solicitadas. En consecuencia, se unha vez realizada unha solicitude o que pretendo é solicitar novas liñas, tería que desistir das solicitudes anteriores para presentar unha única solicitude na que refunda todas as liñas que quero solicitar. Este desestimento presentarase como un documento adxunto na nova solicitude presentada.

– Se se produce ERRO debido ao elevado número de arquivos a achegar ou ao tamaño total dos arquivos haberá que proceder da seguinte maneira:

 1º.- presentar a solicitude xunto con toda a documentación anexa que non de problemas a través do trámite “Subvencións para empresas Plan Reactivación Económica e Social ( PRESCO)”.

 2º.- Realizar, unha ou varias achegas de documentación se fose preciso, a través do trámite denominado “Emenda solicitudes PRESCO” achegado UNICAMENTE os documentos que non se puideron incorporar ao trámite de solicitude.

– Se se produce ERRO ao presentar documentos PDF (normalmente dá erro con documentos protexidos, que non permite volver asinar por encima, como por ex. documentos da AEAT ou  Seg. Social).

 Haberá que proceder da seguinte maneira:

 1º.- Presentar a solicitude xunto con toda a documentación que non de problemas a través do trámite ” Subvencións para empresas Plan Reactivación Económica e Social ( PRESCO)”.

 2º.- Realizar un novo trámite denominado “***  PROCEDEMENTO EXCEPCIONAL:  Achega de documentación  PRESCO con problemas técnicos” e achegar UNICAMENTE os documentos nos  que producise o problema técnico no trámite anterior. Neste caso, non requirirá a firma electrónica e deixará subir estes documentos.

Si, a condición de ser beneficiaria, a persoa autónoma ou a persoa socia dunha sociedade, da prestación extraordinaria por cesamento de actividade só é obrigatoria para todas e cada unha das  sublíneas da liña 1, pero non é requisito para a liña 2.

O obxectivo da liña 1 A é fomentar a continuidade na empresa das persoas contratadas por conta allea. Así, subvenciónase a cota empresarial correspondente aos meses de xullo a decembro do persoal que estivese de alta na empresa a data 14 de marzo de 2020 e non causase baixa na mesma. Enténdese que o persoal que estea acollido a  ERTE, ben por forza maior, ben por causas económicas, técnicas, obxectivas ou de produción, durante ese período non causou baixa na empresa (trátase dunha suspensión do contrato de traballo).

A subvención concédese por aqueles traballadores/ as que non cesaron na súa actividade ou polos  efectivamente incorporados ao seu posto de traballo, no caso de que o seu contrato suspendeuse por  ERTE.

A subvención será do 100% do gasto en concepto de cota empresarial ata o límite de 300 euros por persoa e mes. En todo caso, o límite de máximo subvencionable para a liña 1 é de 3.700 euros.

Dentro da liña 2 B considéranse gastos subvencionables os correspondentes á implantación de páxinas web, introdución de ferramentas de márketing 4.0, implantación de ferramentas de xestión e adquisición de  TPV integrados para a venda e facturación de produtos e servizos.

Nas bases tamén se indica que non poderán ser obxecto de subvención aqueles gastos que non se axusten aos conceptos recolleitos nos distintos apartados nin se correspondan co período fixado, nin as recargas ou intereses sobre os gastos incorridos. Por tanto, non se contemplan estes elementos publicitarios como gasto subvencionable dentro desta liña.

Serán obxecto de subvención aqueles investimentos que de maneira indubidable respondan á natureza da actuación subvencionada e se encadren nalgún dos conceptos  incluídos nas bases (implantación de páxinas web con determinadas características técnicas, introdución de ferramentas de márketing 4.0, implantación de ferramentas de xestión ou  TPV integrados para a venda e facturación dos produtos ou servizos).

Se a adaptación dixital destinada a facilitar o teletraballo realízase a través da implantación unha ferramenta de xestión podería ter cabida nesta liña. Se o que se pretende é facelo a través da adquisición de equipos informáticos ou outro equipamento, non tería cabida, xa que o único equipamento que se subvenciona son os  TPV integrados.

En todo caso, é necesario achegar orzamento ou factura  proforma, descrición ou indicación das especificacións (se non veñen suficientemente detalladas no orzamento) e memoria das actuacións para as que se solicita a subvención.

A solicitude pódese realizar presentando, tal e como recollen as bases, orzamento ou factura  proforma, descrición ou indicación das especificacións (se non veñen suficientemente detalladas no orzamento) e memoria das actuacións para as que se solicita a subvención.

Se na data da presentación da solicitude da axuda xa se realizou o investimento, e esta está comprendida no período establecido nas bases, pódese presentar directamente a factura correspondente e o documento xustificativo do seu pago por medios bancarios.

Todas as solucións tecnolóxicas recollidas na liña 2B e que estean publicadas en liña deben estar dispoñibles obrigatoriamente en lingua galega, sen prexuízo de que poidan estar publicadas noutros idiomas

No momento de presentar a solicitude, para calquera das liñas desta convocatoria, indícanse estimacións ou orzamentos, salvo naqueles casos nos que o gasto estivese xa efectuado e fóra certamente coñecido. A subvención calcularase en base a esas estimacións.

Tal e como se establece nas bases, con carácter previo á resolución de concesión da subvención, a persoa beneficiaria deberá aceptar a subvención e, no seu caso, pedir o anticipo correspondente.

Finalmente, as persoas beneficiarias estarán obrigadas a xustificar documentalmente o cumprimento das condicións e a aplicación dos fondos recibidos no prazo de 2 meses a partir da finalización do prazo para a realización da actividade ou proxecto. En todo caso, o prazo máximo para a admisión da xustificación finalizará o 1 de marzo de 2021. Nese momento procederase ao axuste da subvención, abonando a diferenza ou requirindo a devolución das cantidades percibidas, se fose o caso.

Poderíase solicitar ata a contía de 1500 euros. Neste caso, xustificaríase co abono de 3 meses. En todo caso, para o cálculo da contía máxima subvencionable é importante ter en conta o incluído na base 8.4 da convocatoria de subvencións, que indica que en ningún caso considéranse gastos subvencionables os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, nin os impostos persoais sobre a renda (para considerar o IVE como importe subvencionable, a persoa beneficiaria deberá presentar certificado de exención de IVE expedido pola AEAT).

No caso de solicitar a liña 1 B dirixida a sufragar o aluguer de locais, no caso de que exista parentesco ata o segundo grao, por afinidade ou consanguinidade coa persoa  arrendadora, será necesario solicitar e obter a previa autorización, e a acreditación do custo e prezo de mercado.

Para acreditar o prezo de mercado poderase achegar oferta ou orzamento de tres locais de similares características na mesma ou similar zona. Tamén se considera como oferta ou orzamento válido, para esta liña, o obtido a través de portais inmobiliarios on- line.

Debe reflectirse a cantidade solicitada por cada un dos meses. Se se coñece con certeza ese dato, e vemos que, por exemplo, con imputar os meses de marzo, abril e maio chegamos ao tope de 1.500 euros, a fin de axilizar a tramitación e xustificación da subvención, pode optarse por solicitar a axuda exclusivamente por eses meses. En todo caso, a decisión é sempre da persoa solicitante e debe terse en conta que non se subvenciona o IVE.

De acordo co establecido nas bases, debe tratarse dunha nova contratación, indefinida ou temporal cunha duración mínima de 1 ano. Por tanto, de cumprirse o resto de requisitos sinalados nas bases e se o contrato é de duración igual a 1 ano, podería ser subvencionable pola liña 1 D.

Se chega ao tope da cantidade máxima subvencionada, co obxecto de simplificar a solicitude, podería solicitar simplemente por aqueles conceptos que alcancen a cantidade subvencionada de 3.700 euros.

Para o cálculo da contía máxima de subvención é importante ter en conta que a porcentaxe subvencionada non é igual para todas  sublíneas, tanto dentro da liña 1 como da liña 2, e que o IVE non é subvencionable con carácter xeral.

Considéranse subvencionables os gastos por intereses dos préstamos e operacións subscritas a partir do 18 de marzo con entidades financeiras ou de crédito ou equivalentes avaladas polo  ICO, ao amparo da Real Decreto-lei 8/2020. Por tanto, serán subvencionables os gastos para partir do 18 de marzo e ata o 31 de decembro de 2020, de acordo co establecido nas bases da convocatoria para esta liña.

Tal e como recollen as bases, estas axudas están dirixidas a persoas traballadoras autónomas e sociedades que teñan a consideración de microempresa, que estean de alta no RETA ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou  mutualidade do colexio profesional correspondente e que ademais sexan titulares dunha actividade económica ou profesional con anterioridade á declaración do estado de alarma. Se a comunidade de bens non é titular dunha actividade económica ou profesional non podería ser beneficiaria destas subvencións.